Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tây Đô thành quách cũ xưa
Hào sâu, tường hiểm, đố em nơi nào?