Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Lưng trước bụng sau
Hai mắt ở dưới, cái đầu ở trên.
(Là gì?)