Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì quay tít giữa sân
Chỉ dùng dây giật chẳng cần động cơ?
(Là con gì?)