Ta với hổ bà con thân,
Từ xưa vốn đã chẳng gần, chẳng xa.

Ta với hổ bà con thân, Từ xưa vốn đã chẳng gần, chẳng xa.