Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hoài Văn Hầu, tước vua phong
Mười lăm tuổi muốn góp công diệt thù
Giận vua bóp nát quả cam
Phất cờ thêu sáu chữ vàng báo ân?