Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Suốt ngày hết biển, lại sông 

Không chân mà chạy, chậm, nhanh ai bằng?

Đố là gì?