Đố ai:

Lam Sơn tự nghĩa muôn dân.
Mười năm mưu lược chống quân bạo tàn
Giặc tan, non nước khải hoàn
Giữa hồ trao lại rùa vàng gươm thiêng?