Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Suốt đời học vấn uyên thâm
Nho, y, lý, số mười phân vẹn mười
Giúp Quang Trung việc trong ngoài
Quân sự nổi tiếng, đố em tên gì?