Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Thân bằng cây tre
Đốt trắng, đốt đỏ
Người xa đến đó
Lập tức phải dừng.
(Là gì?)