Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Mềm sinh trước, rắn sinh sau
Có khi rắn lại hỏng mau hơn mềm
Của chua, đồ ngọt qua đêm
Rắn cũng thành mềm, sẽ thủng và rơi.
(Là gì?)