Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không có chân
Không có tay
Mà hay mở cửa.
(Là gì?)