Sứ thần của Chúa nói ông Dacaria : Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Êlisabét, vợ ông, sẽ sinh cho ông 1 đứa con trai, và ông phải đặt tên cho nó là  gì ?