Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Sử gia lỗi lạc đầu tiên
Cũng là Bảng nhãn tiên phong nước nhà
Đại Việt sử ký” soạn ra
Đời sau học tập làm theo người tài?