Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Khi thế thủ, khi tấn công
Có sống, có nước mà không có đò
Ngựa xe đi lại tự do
Đôi voi thì chỉ quanh co giữ nhà.
(Là cái gì?)