Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Sông Tiền sáu cửa phân ranh
Chỉ có mỗi một, lại xí phần mình “Ba”?