Đố ai:

Nỗi căm giặc nước nghẹn trào
Trái cam bóp nát lúc nào biết đâu
Tuổi thơ trí lớn tài cao
Phất cờ góp sức anh hào bình Nguyên?