Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Sông gì đã được gọi bằng bốn tên?