Câu đố khác:

Sớm mai cắp sổ đi rong
Rảo qua các chợ một vòng cho xong
Chợ gì yên ổn làm ăn thái hòa?