Com lê toàn một màu đen,
Thắt ca vát trắng, hát lên yêu đời.

Com lê toàn một màu đen, Thắt ca vát trắng, hát lên yêu đời.