Câu đố khác:

Sớm mai cắp sổ đi rong.
Rảo qua các chợ một vòng cho xong
Chợ gì buôn bán chẳng sung
Sao lại luôn miệng bảo rằng: đông ơi?