Câu đố tổng hợp:

Sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân
Chiều đi ba chân, tôi đi tám chân
Là gì?