Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả gì bạn với cốm xanh?
Quả gì mở mắt càng nhanh càng mừng?
Quả gì lòng giống lòng sung?
Quả gì khác giống mà chung một loài?
Quả gì làm bạn với xôi?
Quả gì chát xít đi đôi với hồng?
Quả gì khiến quýt đèo bòng?
Quả gì gây chuyện cho lòng cam đau?
Quả gì tình nghĩa vì trầu?
Quả gì tình cảm với nhau... quả gì?
(Là những quả gì?)