Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Sinh ra là phải có mồi
Ngày thường nhòa nhạt, tối rồi rõ thêm.
Phổi không có, thở liên miên
Oxy mà thiếu nó liền biến ngay.
(Là gì?)