Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đi ra gặp phải nói
Bắt được nó thì để đó
Không bắt được nó thì đem về.
(Là cái gì?)