Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Sau khi giết sạch quân Minh
Lên ngôi Hoàng đế, đố em vua gì?