Vừa bằng hạt đỗ đen,
Ở đâu có cỗ thổi kèn đến ăn

Vừa bằng hạt đỗ đen, Ở đâu có cỗ thổi kèn đến ăn