Không phải chim lại biết bay,
Không họ với ớt, sao cay thế này.

Không phải chim lại biết bay, Không họ với ớt, sao cay thế này.