Câu đố chữ gì:

Sắc hoa là mặt trời đêm
Hương hoa giúp vị trà thêm đượm nồng
Khi đuôi đã giấu vào trong
Hoá nơi che cả bão giông tháng ngày?