Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nghề gì tựa đấng mẫu từ
Người thì khám bệnh, người thì kê toa?