Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quốc độ nhà nước Văn Lang
Nơi sâu, mười tám vua Hùng trên ngai?