Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Quen gọi là hạt
Chẳng nở thành cây
Nhà nhà cao đẹp
Dùng tôi để xây.
(Là hạt gì?)