Câu đố về con người và địa danh:

Nơi đây dấu tích nghìn xưa
Văn bia rùa cõng, cũng vừa ngàn năm
Là nơi nào?