Câu đố về con người và địa danh:

Quê hương sự tích thần kỳ
Bé thơ ba tuổi đã đi diệt thù
Là nơi nào?