Câu đố chữ gì:

Loại cây gợi sướng gợi may
Đến khi có sắc thích say lửa nồng
Một mai đuổi hết bạn cùng
Trẻ không giữ miệng coi chừng răng hư?