Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Giầm thì bằng tre
Ghe thì bằng sành
Chèo quất chèo quanh
Chèo vô lỗ hõm?