Con ai hai đứa hai nơi, gặp nhau một chỗ, cùng chơi một phòng, không may nhà sập đá chồng, tan xương nát thịt máu hồng chứa chan.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con ai hai đứa hai nơi
Gặp nhau một chỗ, cùng chơi một phòng
Không may nhà sập đá chồng
Tan xương nát thịt máu hồng chứa chan.
(Là gì?)

Đáp án: Ăn trầu

Hai thứ có một tên chung, thứ để câu cá, thứ dùng tập bơi.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Hai thứ có một tên chung
Thứ để câu cá, thứ dùng tập bơi.
(Là cái gì?)

Đáp án: Cái phao

Mất tiền mà phải ôm eo, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi?

Câu đố về đồ vật:

Mất tiền mà phải ôm eo
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi?

Đáp án: Xe ôm

Nhà rường bốn cột rung rinh, có thằng ăn trộm đứng rình một bên?

Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nhà rường bốn cột rung rinh
Có thằng ăn trộm đứng rình một bên?

Đáp án: Người kéo vó

Quân Nguyên xâm lược lần hai, viết ngay “Hịch tướng sĩ” khuyên răn mọi người, lời trần khẳng khái cùng vua:, “Chém đầu thần trước đã, rồi sau hãy hàng”?

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quân Nguyên xâm lược lần hai
Viết ngay “Hịch tướng sĩ” khuyên răn mọi người
Lời trần khẳng khái cùng vua:
“Chém đầu thần trước đã, rồi sau hãy hàng”?

Đáp án: Trần Hưng Đạo