Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Quả gì quay giữa không gian?
Quả gì vợt đánh trên bàn hai bên?
Quả gì cao lớn im lìm?
Quả gì đập giữa ngực em suốt đời?
(Là những quả gì?)