Câu đố về quả:

Quả gì ở tận trên trời
Dưới đất hát tuồng không thể thiếu em?