Câu đố về quả:

Quả gì mặc áo vàng tươi
Rớt bị bà già, người ở bên trong?