Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Là gì