Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Nàng Chức Nữ, chàng Ngưu Lang

Mưa gì gắn với chuyện buồn xa xưa?