Câu đố về động vật:

Có mỏ mà chẳng có răng
Giỏi ăn đồ rắn, rất hăng bới tìm
Là con gì?