Câu đố quả gì:

Quả gì hạt chứa màn đêm
Ruột da khi chín chứa thêm mặt trời?