Câu đố quả gì:

Quả gì gợi nhớ mẹ ta
Muốn ăn bạn nhớ phải xoa cho mềm?