Da sù sì trong thật ghê,
Chọn nơi tăm tối ngồi lê suốt ngày

Da sù sì trong thật ghê, Chọn nơi tăm tối ngồi lê suốt ngày