Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì chảy đến tận nơi
Tận nguồn, tận gốc hỏi sao lạ lùng?

Đố là sông gì?