Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Quả gì chẳng mọc trên cây
Vươn mình đứng giữa trời mây khác thường.
Có chân, có đỉnh, có sườn
Nước reo vực thẳm, mây vương non ngàn?
(Là gì?)