Câu đố về thức ăn:

Phận chung bột nếp, bột mì
Cái trên đầu lợn, tên gì hở em?