Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nam Quan ải nhạn núi giăng
Năm xưa tướng giặc nhà Thanh rụng đầu?