Câu đố về thức ăn:

Phải chăng bởi tại nâu da
Ta tên thức quý muôn hoa, ong tìm?